Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska - Inwestycje komunalne - Urząd Miejski - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska

 
- tablica_informacyjna_3x2_zaokraglone_wartosci_2015-1_001_2.jpg

Tytuł projektu: „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic
w aglomeracji Środa Wielkopolska”

Historia projektu:

1. 25.05.2010 r. – Zarejestrowanie w Krajowym Systemie Informatycznym Monitorowania i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013 (KSI SIMIK 07-13) wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Środa Wielkopolska o numerze POIS.01.01.00-00-264/10.
 
2. Umowa POIS.01.01.00-00-264/10-00:
Data podpisania umowy w ramach POIiŚ: 03.01.2012 r.
Wartość projektu brutto: 33.304.754,25 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 16.902.144,71 zł.
Kwota dofinansowania z UE Funduszu Spójności: 14.366.833,00 zł.
 
3. Aneks nr 1 – POIS.01.01.00-00-264/10-01 do ww. umowy:
Data podpisania aneksu do umowy w ramach POIiŚ: 27.09.2013 r.
Wartość projektu brutto: 25.086.449,59 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12.821.394,55 zł.
Kwota dofinansowania z UE Funduszu Spójności: 10.898.185,36 zł.
 
4. Aneks nr 2 – POIS.01.01.00-00-264/10-02 do ww. umowy:
Data podpisania aneksu do umowy w ramach POIiŚ: 30.07.2014 r.
Wartość projektu brutto: 24.192.912,58 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12.188.060,92 zł.
Kwota dofinansowania z UE Funduszu Spójności: 10.359.851,78 zł.
 
5. Aneks nr 3 – POIS.01.01.00-00-264/10-03 do ww. umowy:
Data podpisania aneksu do umowy w ramach POIiŚ: 07.04.2015 r.
Wartość projektu brutto: 25.574.678,89 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12.883.212,94 zł.
Kwota dofinansowania z UE Funduszu Spójności: 10.950.730,99 zł.

 

Opis projektu:

Projekt zlokalizowany w województwie wielkopolskim, powiat średzki, gmina Środa Wlkp. jest realizowany w celu wyposażenia aglomeracji Środa Wlkp. o równoważnej liczbie mieszkańców 25000 w roku bazowym 2009 - w system kanalizacji zbiorczej - zgodne z Dyrektywą Rady 91/271/EEC. Projekt obejmuje wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej w celu doprowadzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Chwałkowie z zakresem 54167 RLM, która spełnia wymogi dyrektywy 91/271/EWG.

Projekt obejmuje uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną (zakres realizowany w ramach projektu) i deszczową (zakres nie objęty projektem dofinansowanym z POIiŚ), a także wybudowanie kanalizacji sanitarnej na ulicach, na których dotychczas nie było kanalizacji. Przewiduje się budowę 2 przepompowni dla zadania „ul. Kosynierów wraz z przepompownią” oraz w ul. Wrzesińskiej. Zakres zadania obejmuje kontynuację działań w skanalizowaniu aglomeracji Środa Wielkopolska. Ponadto, przy okazji prac związanych z kanalizacją sanitarną planujemy przy współpracy z MPECWiK zmodernizować sieć wodociągową w ulicach: Dąbrowskiego, Lipowej, Daszyńskiego, Górki, Żwirki
i Wigury, Brodowskiej, Mickiewicza i Kórnickiej oraz zbudować nowy odcinek w ul. Kórnickiej dł. 814,5m.

W/w przedsięwzięcie nie będzie miało oddziaływania transgranicznego na środowisko oraz nie znajduje się w obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji oraz prawidłowej eksploatacji i zapewnienia przejrzystej gospodarki finansowej dokonano podziału kompetencji. Podmiotem wykonującym inwestycję jest gmina Środa Wlkp. Operatorem projektu po zakończeniu inwestycji będzie spółka z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodnej i Kanalizacyjnej w Środzie Wielkopolskiej, której 100% udziałowcem jest gmina Środa Wlkp. Przekazanie w użytkowanie powstałego majątku nastąpi na podstawie umowy dzierżawy. W celu wykonania inwestycji zaplanowano realizację działań określonych jako:

I. Studium wykonalności
II. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)
III. Ocena wpływu na środowisko naturalne
IV. Studium projektowe
V. Opracowanie dokumentacji projektowej
VI. Procedura przetargowa
VII. Etap budowy/umowa budowlana
VIII. Etap operacyjny oraz promocja projektu.

Podstawowy zakres projektu:

Projekt realizowany przez gminę Środa Wielkopolska w ramach POIS obejmuje modernizację
i budowę kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni oraz budowę i modernizację sieci wodociągowej realizowanej przez MPECWiK.

A. Budowa (modernizacja) kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy

1. ul. Prądzyńskiego

B. Budowa kanalizacji sanitarnej w wyniku rozdziału dotychczasowej sieci ogólnospławnej wraz
z odtworzeniem nawierzchni ulicy, która została podzielona na 27 działań:

1.ul. Staszica, Janickiego, Prusa – 2-gi odcinek
2. ul. Jackowskiego
3. ul. Kórnicka
4. ul. Paderewskiego z 1-szym odcinkiem ul. Prusa
5. ul. Mickiewicza
6. ul. Kosynierów wraz z przepompownią
7. ulice: Żeromskiego, Tuwima –1-szy odc., Broniewskiego, Gałczyńskiego, Kasprowicza –1-szy odc.
8. ul. Konopnickiej –1-szy odcinek, ul. Kasprowicza – 2-gi odcinek
9. ul. Sienkiewicza, Kasprowicza–3-ci odcinek, Tuwima–2-gi odcinek, Żeromskiego–2 odcinek, Konopnickiej–2-gi odcinek
10. ulice: Plantaża, Wrzesińska – 3-ci odc., Ogrodowa – 1-szy odc., Działkowa – 1-szy odc., Różana – 1-szy odcinek,
11. ul. Wrzesińska – 1-szy odcinek
12. ulice: Ogrodowa – 2-gi odcinek, Kwiatowa
13. ul. Działkowa – 2-gi odcinek
14. ul. Różana – 2-gi odcinek
15. ulice: Żwirki i Wigury, Trąmpczyńskiego – 1-szy odcinek,
16. ul. Trąmpczyńskiego – 2-gi odcinek
17. ul Wrzesińska – 2-gi odcinek
18. ul. Pogodna
19. ul. Lipowej, Niedziałkowskiego, 20 Października,
20. ul. Inwalidów Wojennych,
21. ul. Hallera (1 odcinek)
22. ul. Daszyńskiego,
23. ul. Górki,
24. ul. Hallera (2 odcinek),
25. ul. Okrzei, Kraszewskiego, Kochanowskiego,
26. ul. Norwida, Głowackiego (1 odcinek),
27. ul. Norwida, Głowackiego (2 odcinek),

C. Budowa kanalizacji sanitarnej poprzez modernizację dotychczasowej sieci kanalizacji sanitarnej, która została podzielona na 2 działania

1. ul. Gen. A. Chruściela (1 odcinek) – Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Gen. A. Chruściela na odcinku od istn. do SB-08 polegać będzie na likwidacji istniejącej na tym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepięciu dostawców ścieków z likwidowanej sieci do sieci projektowanej. Konieczność likwidacji istniejącej sieci wynika z faktu iż przebiega ona obecnie w większości przez działki prywatne oraz z faktu że jej średnica uniemożliwia podłączenie odcinków projektowanych
w przylegających ulicach. Obecna lokalizacja kanalizacji sanitarnej na terenie działek prywatnych powoduje utrudnienia w bieżącej konserwacji danego odcinka, zaś przyjęta średnica rur kanalizacyjnych oraz zastosowane spadki powodują częste niedrożności przewodów. Wykonanie nowej kanalizacji z zachowaniem spadków normowych zlikwiduje te problemy.

2. ul. Gen. Leopolda Okulickiego oraz Bora Komorowskiego – Modernizacja kanalizacji sanitarnej
w ulicach Gen. L. Okulickiego i Bora Komorowskiego polegać będzie na ułożeniu w miejscu istniejącej sieci kanalizacyjnej nowego rurociągu o większej średnicy i spadkach umożliwiających podłączenie dalszych odcinków przedmiotowego osiedla. Przyjęta średnica rur kanalizacyjnych oraz zastosowane spadki powodują częste niedrożności przewodów. Wykonanie nowej kanalizacji z zachowaniem spadków normowych zlikwiduje ten problem.

D. Budowa nowej kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy, w miejscu gdzie dotychczas nie było kanalizacji ogólnospławnej – Podzielono na 10 działań:

1.ulice: Ogrodowa–3-ci odcinek, Sadowa,
2. Ul. Dąbrowskiego (1 odcinek),
3. ul. Dąbrowskiego (2 odcinek),
4. Ul. Bławatkowa, Stokrotkowa, Rumiankowa, Makowa, Fiołkowa, Wrzosowa,
5. ul. Fredry i Reja, (jeden odcinek poza projektem wykonano z środków własnych, drugi występuje
w rozszerzeniu)
6. Budowa sieci sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Wrzesińskiej,
7. Ul. Libelta,
8. Ul. Berwińskiego z włączeniem w Niedziałkowskiego,
9. Ul. Gen. A. Chruściela (2 odcinek),
10. Ul. Gen. Leopolda Pileckiego.

W zwartej zabudowie jedno przyłącze przypada na kilka budynków w związku z powyższym ilość przyłączy w takim przypadku jest mała. W przypadku terenów niezabudowanych ilość przyłączy jest proporcjonalnie mała w stosunku do długości sieci. Np. jedno przyłącze w pkt. 8 to teren miejskiego targowiska.

1. Ul. Dąbrowskiego 1 odcinek – 12 przyłączy,
2. Ul. Dąbrowskiego 2 odcinek – 13 przyłączy,
3. Ul. Bławatkowa, Stokrotkowa, Rumiankowa, Makowa, Fiołkowa, Wrzosowa – 63 przyłącza,
4. Ul. Fredry i Reja – 6 przyłączy,
5. Budowa sieci sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Wrzesińskiej – 1 przyłącze,
6. Ul. Hallera – 23 przyłącza,
7. Ul. Górki – 11 przyłączy,
8. Ul. Inwalidów Wojennych – 1 przyłącze,
9. Ul. Lipowa – 9 przyłączy,
10. Ulice Okrzei, Kraszewskiego, Kochanowskiego – 33 przyłączy,
11. Ulice Norwida i Głowackiego 1 odcinek – 24 przyłącza,
12. Ulice Norwida i Głowackiego 2 odcinek – 21 przyłączy,
13. Ul. Daszyńskiego do Górki – 17 przyłączy,
14. Ul. Libelta – 19 przyłączy,
15. Ul. Berwińskiego – 15 przyłączy,
16. Ul. Chruściela 1 odcinek – 23 przyłączy,
17. Ul. Chruściela 2 odcinek – 3 przyłącza,

18. Ul. Okulickiego, Bora Komorowskiego – 5 przyłączy,

19. ul. Pileckiego – 18 przyłączy.

20. ul. Staszica, Janickiego, Prusa – 2-gi odcinek – 34 przyłącza,
21. ul. Jackowskiego – 7 przyłączy,
22. ul. Kórnicka – 52 przyłączy,
23. ul. Paderewskiego z 1-szym odcinkiem ul. Prusa – 51 przyłączy,
24. ul. Mickiewicza – 43 przyłączy,
25. ul. Kosynierów wraz z przepompownią – 73 przyłączy,
26. ulice: Żeromskiego, Tuwima –1-szy odc., Broniewskiego, Gałczyńskiego, Kasprowicza –1-szy odc. – 69 przyłączy,
27. ul. Konopnickiej –1-szy odcinek, ul. Kasprowicza – 2-gi odcinek – 13 przyłączy,
28. ulice: Sienkiewicza, Kasprowicza–3-ci odcinek, Tuwima–2-gi odcinek, Żeromskiego–2 odcinek, Konopnickiej–2-gi odcinek – 72 przyłącza,
29. ulice: Plantaża, Wrzesińska – 3-ci odc., Ogrodowa – 1-szy odc., Działkowa – 1-szy odc., Różana – 1-szy odcinek – 31 przyłączy
30. ul. Wrzesińska – 1-szy odcinek – 11 przyłączy,
31. ulice: Ogrodowa – 2-gi odcinek, Kwiatowa – 17 przyłączy,
32. ul. Działkowa – 2-gi odcinek – 9 przyłączy,
33. ul. Różana – 2-gi odcinek – 14 przyłączy,
34. ulice: Żwirki i Wigury, Trąmpczyńskiego – 1-szy odcinek – 23 przyłączy,
35. ul. Trąmpczyńskiego – 2-gi odcinek – 10 przyłączy,
36. ul Wrzesińska – 2-gi odcinek – 25 przyłączy,
37. ul. Pogodna – 24 przyłącza,

38. ul. Ogrodowa 3 odcinek, Sadowa – 16 przyłączy,

Przez modernizację sieci rozumiemy:

- budowę nowej kanalizacji sanitarnej i pozostawienie ogólnospławnej jako deszczowej,

- dostosowanie średnic i spadków istniejących kolektorów do aktualnych potrzeb,

- przeniesienie istniejącej sieci kanalizacyjnej z działek prywatnych na teren należący do Gminy

 

Przy części zadań koszt odtworzenia nawierzchni jest proporcjonalny w stosunku do wykonanych prac. Jest to związane z budową zarówno kanalizacji sanitarnej jak i modernizacją lub budową kanalizacji deszczowej w danej ulicy.

Brak odbudowy nawierzchni w przypadku niektórych ulic wynika ze zwiększenia zakresów prac związanych z przebudową pasa drogi, które wykraczają poza budowę czy modernizacje sieci sanitarnej.

E. Budowa i wymiana sieci wodociągowej

1. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego,
2. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Lipowej,
3. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego – Górki,
4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury,
5. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Brodowska,
6. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza,
7. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kórnickiej,
8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kórnickiej.

Projekt budowy sieci został opracowany zgodnie z Aktualizacją koncepcji wodociągu komunalnego na terenie miasta Środa Wielkopolskiej z 2009 r.

Łączna długość sieci sanitarnej wyniesie 20,563 km, w tym 16,717 km zmodernizowanej i 3,846 km nowobudowanej. Natomiast długość zmodernizowanej (przebudowa i wymiana) sieci wodociągowej wyniesie 4,141km oraz 0,814 km długość nowobudowanej sieci wodociągowej.

Planowana liczba podłączonych osób (RLM) w ramach projektu:

a) w ramach modernizacji 3318 osób + 280 RLM

b) w ramach nowobudowanej sieci 774 osoby + 30 RLM

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Realizacja zadań z zakresu zarządzania inwestycją została przydzielona Pełnomocnikowi ds. realizacji Projektu posiadającemu certyfikat Ministerstwa Środowiska. Projekt realizowany będzie przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) w skład której wchodzą: Kierownik odpowiedzialny za kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym, finansowym
i technicznym; organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP, Zespół Organizacyjno-Prawny, Zespół Finansowy, Zespół Techniczny. Beneficjent Gmina Środa Wlkp. zachowa własność projektu co najmniej przez okres 5 lat. W tym okresie nie jest przewidziana znacząca modyfikacja projektu. W okresie trwałości projektu majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu będzie amortyzowany przez Gminę. Beneficjent projektu jako jednostka samorządu terytorialnego posiada zagwarantowaną trwałość instytucjonalną, wynikającą z prawodawstwa RP,
w tym z Ustawy z dn. 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, nr 142, poz.1591 ze zm.). Za eksploatację i utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji rzeczowej projektu będzie odpowiedzialny operator. Posiada on długoletnie doświadczenie w zakresie działań odpowiadających charakterowi projektu. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji pokrywane będą
z opłat od użytkowników powstałej sieci. W tym zakresie nie przewiduje się zmian w perspektywie 5 lat i dalszej. Opłata ta zawierać będzie stawkę równoważną opłacie za wprowadzanie zanieczyszczeń do wód i gleby zachowując zasadę „zanieczyszczający płaci”. Dobra sytuacja operatora inwestycji MPECWiK oraz doświadczenie Gminy Środa Wlkp. w realizacji i zarządzaniu projektami wodnokanalizacyjnymi gwarantują najlepsze wykonanie inwestycji oraz eksploatację powstałego majątku. Całkowity koszt projektu wynosi 25.574.678,89 zł. brutto w tym: 20.070.542,18 zł. netto koszty prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz 1.696.152,89 zł. netto koszty prac związanych z budową sieci wodociągowej, które ponosi MPECWiK. Specyfikacja kosztów obejmuje: przygotowanie projektu, roboty budowlane, nadzór budowlany, promocję oraz pomoc techniczną. Koszty kwalifikowane do refundacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ wynoszą 20.819.671,85 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczono: przygotowanie dokumentacji technicznej wykonanej po 1.01.2007 r., roboty budowlane, w tym: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, odtworzenie nawierzchni asfaltowych przypadających na część związaną z budową kanalizacji sanitarnej, wydatki na modernizację i budowę sieci wodociągowej, wydatki na zarządzanie projektem: wynagrodzenie jednostki realizującej projekt oraz jej wyposażenie, inżyniera kontraktu oraz koszty promocji projektu. Projekt obejmuje również modernizacje istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Infrastruktura kanalizacyjna nie jest położona na terenie bezpośrednich zlewni rzek. Czynności związane z zarządzaniem projektem wiążą się z ponoszeniem nakładów finansowych przez beneficjenta na realizację projektu. Powstała sieć kanalizacji przyczyni się do minimalizacji emisji zanieczyszczeń do wód i gleby. Inwestycja przyczyni się do podniesienia wizerunku gminy a także do promowania proekologicznych rozwiązań w dziedzinie gospodarki komunalnej.

Cele społeczno-gospodarcze

Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej
w Gminie Środa Wielkopolska.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Środa Wielkopolska do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego
i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Cel projektu będzie realizowany poprzez wyposażenie gminy w odpowiednią infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG (dot. oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. [w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 168.poz. 1763 z 08.07.2004 r.)] oraz spełnienie przez gminę wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Cele ekonomiczne:
• zmniejszenie strat w środowisku,
• zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin,
• stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
• poprawa efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w mieście,
• efektywniejsza gospodarka osadami ściekowymi z oczyszczalni,
• pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem i turystyką w regionie.

Cele społeczne:
• zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz infrastruktury technicznej i instytucjonalnej,
• podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców i turystów,
• poprawa warunków sanitarnych,
• zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców zgłaszanych od kilkudziesięciu lat,
• likwidacja uciążliwości zapachowych będących wynikiem odprowadzania ścieków sanitarnych do rowów przydrożnych i niewłaściwej pracy niektórych oczyszczalni ścieków,
• rozwój lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy – obniżenie lokalnej stopy bezrobocia

 

- p5228295.jpg - p5228294.jpg
 - pois1.jpg  - pois2.jpg  - pois3.jpg
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x